ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic ทำความรู้จักกับสารส้มขุ่นผง (Aluminium Sulphate) - welkinchemi

ทำความรู้จักกับสารส้มขุ่นผง (Aluminium Sulphate)

2092 จำนวนผู้เข้าชม  | สารส้มขุ่นผง (Aluminium Sulphate)

สารส้มเป็นเกลือเคมีประเภทห นึ่ง มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวใสขุ่ นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ทนต่อสภาวะแวดล้อมและละลายน ้ำได้ดี เมื่อสารส้มละลายน้ำจะทำให้  pH ลดลงแต่ยังปลอดภัยต่อการสัม ผัสและสุขภาพของผู้ใช้งาน จึงนิยมใช้บำบัดน้ำในครัวเร ือนหรือแหล่งจ่ายน้ำทั่วไป สารส้มนิยมใช้ร่วมกับสารเคม ีชนิดอื่น เช่น Anionic polymer เพื่อลดประจุของสารแขวนลอยข นาดเล็กในน้ำโดยอาศัยการแตก ตัวของ SO42- ทำให้สารแขวนลอยเกาะกันเป็น ก้อนขนาดใหญ่และเกิดการตกตะ กอน สารส้มมีหลายชนิดเช่น สารส้มน้ำ 8% สารส้มผงหรือก้อน 16%

ข้อดี
1. ไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษข องสารส้ม
2. ไม่เปื้อนเสื้อผ้าเพราะไม่ม ีส่วนผสมของครีมและน้ำมัน
3. ปลอดภัยและไม่ซึมเข้าสู่ร่า งกายเพราะสารส้มทำให้เกิดปร ะจุลบจึงไม่สามารถผ่านผนังเ ซลล์ได้ รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแว ดล้อมและไม่ทำลายโอโซน
4. มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมแล ะไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิห้อง


Alum (Aluminium Sulphate)

Alum is a chemical salt with white crystals, slightly opaque, odorless, resistant to environmental conditions, and highly soluble in water. When the alum dissolves in water, it causes the pH to decrease but is still safe to the touch and the health of users, so it is commonly used to treat household water or general water supply. Alum is commonly used in combination with other chemicals, such as Anionic polymer, to reduce the charge of small suspended solids in water through the breakdown of SO42- causing suspended solids to accumulate and precipitate. There are many types of alum such as alum 8% (liquid) or alum 16% (powder/solid).

Advantage
1. No color and odor that is a special feature of alum.
2. Do not stain clothing because it does not contain creams and oils.
3. Safe and not absorbed into the body because alum causes negative ions, therefore cannot pass through the cell wall, as well as not toxic to the environment and does not destroy ozone.
4. It is durable to the environment and does not deteriorate at room temperature.

Powered by MakeWebEasy.com