ท่อส่งโล่ง เชื้อลด หมดตะกรัน รันระบบยาว ต้อง Soundronic บทความ - welkinchemi

บทความ

ค่า BOD (Biological oxygen demand) และ DO (Dissolved oxygen) ค่า BOD บอกอะไรเราบ้าง ?

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาและจอกในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยการปลูกแบบไร้ดินจำลอง ผลการศึกษาพบว่า ผักตบชวาและจอกซึ่งเป็นพืชลอยน้ำสามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนได้ดี โดยเฉพาะความกระด้าง แอมโมเนียไนโตรเจน ฟอสเฟตฟอสฟอรัส ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด บีโอดี ไขมันและน้ำมัน แบคทีเรียทั้งหมด และออกซิเจนละลายน้ำ (p<0.05) เนื่องจากเป็นพืชลอยน้ำมีระบบรากแขนงและรากฝอยจำนวนมากเปรียบเหมือนวัสดุกรองของแข็งและสารแขวนลอย พืชลอยน้ำยังมีการดูดซึมธาตุอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้แอมโมเนียไนโตรเจน ฟอสเฟตฟอสฟอรัส และความกระด้างลดลง และยังพบว่าพืชลำเลียงออกซิเจนจากบรรยากาศและออกซิเจนที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงผ่านลำต้นลงสู่รากปล่อยออกสู่น้ำ ทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเพิ่มขึ้น ค่าบีโอดีจึงลดลง แต่จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างของน้ำไม่แตกต่างกัน (p>0.05) เนื่องจากสถานที่ทำการทดลองอยู่ในโรงเรือนจึงทำให้อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งความเป็นกรดด่างของน้ำเสียที่บำบัดแล้วอยู่ในช่วง 6.8-7.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน จากผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่าการใช้ผักตบชวาและจอกสามารถบำบัดน้ำเสียชุมชนได้ดีจึงเป็นประโยชน์ในการนำระบบการปลูกพืชแบบไร้ดินไปใช้บำบัดน้ำเสียภายในชุมชนได้

การเติมสารคลอรีน (Sodiumhypochloride) ในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทำให้เกิดสารประกอบคลอรีน และคลอไรด์ตกค้างในน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำทั้งประชาชนทั่วไป และภาคอุตสาหกรรม บทความทางวิชาการนี้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การปรับคุณภาพน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันจับติดผนังของอุปกรณ์ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความรู้ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม

การปรับคุณภาพน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันจับติดผนังของอุปกรณ์ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความรู้ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม

การปรับคุณภาพน้ำเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การใช้งานเพื่อควบคุมการกัดกร่อนและการเกิดตะกรันจับติดผนังของอุปกรณ์ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ซึ่งต้องการความรู้ผสมผสานกันระหว่างศาสตร์ของเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิศวกรรม

มีการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างประชากร 8,577 คนในเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เริ่มต้นเก็บสถิติในปี 1991 เป็นเวลา 25 ปี ในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา , มี 12% ที่เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมในการออกกำลังกาย และ อีก 66% เป็นกลุ่มประชากรที่เล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ชนิด

การออกกำลังกายให้ครบ ส่งผลให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ต้องทำทั้ง แบบเพิ่มความแข็งแรง และ แบบเพิ่มความทนทาน จะยิ่งดีมากขึ้น หาก หัวใจและกล้ามเนื้อมีความทนทานเพิ่มขึ้นด้วย จะช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อไม่ล้าง่าย ทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

ไบโอฟิล์ม (Biofilms) คือกลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกัน มีโครงสร้างจากสารพอลิเมอร์ เช่น แคปซูล (capsule) สารเมือก (slime) ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและปล่อยออกมานอกเซลล์ ยึดเกาะที่ผิวเพื่อทำหน้าที่เป็นชั้นปกป้องแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายใน รวมทั้งสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียที่อยู่ภายใน ไบโอฟิล์มมีลักษณะเป็นเมือกลื่น พบบริเวณพื้นผิวของภาชนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ความต้านทานต่อสารฆ่าเชื้อได้ดี (sanitizer) ,ล้างทำความสะอาด (cleaning) ได้ยากมักทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ,ไบโอฟิล์มมักพบได้ในท่อส่งน้ำ, ท่อส่งของเหลวที่ผ่านการแปรรูป แล้ว เช่น น้ำแป้ง, น้ำนม, น้ำผลไม้ เป็นต้น

ปัญหาที่พบในระบบ Cooling Tower ได้แก่ 1) ตะกรัน (Scale) 2) การกัดกร่อน และสนิมเหล็ก (Corrosion) 3) ตะไคร่น้ำ และเมือกไบโอฟิล์ม(Algae & Bio-film) 4) โรคที่เกิดจากเชื้อ Legionella

Cooling Tower (หอทำเย็น) คือ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำกับอากาศ เพื่อทำให้น้ำร้อนมีอุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ หลักการของหอทำความเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉีด พ่นน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็นละออง ฝอย ขนาดเล็ก แล้วอาจตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำ ซึ่งจะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจายละอองน้ำและก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible heat) ระหว่างหยดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ขณะเดียวกันหยดน้ำบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยไปกับอากาศ การระเหยดังกล่าวจะใช้ความร้อนแฝง (Latent heat) ดังนั้นไอน้ำที่ระเหยจึงดึงความร้อนจากปริมาณน้ำในส่วนที่ยังเป็นของเหลว

การเกิดตะกรันบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ระหว่างการใช้งาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น จะเกิดคราบตะกรัน (fouling) บริเวณผิวของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้ประสิทธิภาพของการและเปลี่ยนความร้อนลดลง และเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์, ด้วยอุปกรณ์ Soundronic สามารถแก้ไขปัญหาคราบตะกรันโดยไม่ต้องใช้วิธีการทางเคมี ทำให้สามารถเดินระบบได้ยาว ระบบผลิตไม่ต้องมีการชัตดาวน์เพื่อบำรุงรักษา

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (อังกฤษ:Heat Exchangers) คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการถ่ายเทความร้อนของของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง โดยที่ของไหลไม่จำเป็นต้องผสมกัน[1] เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากในทางอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบต่างๆทางวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น ในอุตสาหกรรมน้ำมันจะใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการทำให้น้ำมันดิบร้อนขึ้นหรือทำให้ไอที่ออกจากหอกลั่นเป็นของเหลวหรือใช้ลดอุณหภูมิของน้ำมันหรือก๊าซ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ย,เส้นใย,อาหารกระป๋องมีการนำเอาความร้อนมาเวียนใช้ใหม่หรือแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับเพิ่มหรือลดความร้อน[2]

ความพิเศษของเจ้าเครื่อง Multi disk ​Screw press นี้ก็คือมีการติดตั้งMoving ring สลับ กับ Fixed ring ในส่วน Filter Column เพื่อกรองน้ำที่รีดออกมา ในขณะที่ Screw press ธรรมดา จะมีเฉพาะ Fixed Ring เพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการแบบนี้จะทำให้ช่วยป้องกันการอุดตันในFiltrated ring สามารถบีบอัดตะกอนได้แห้งกว่าแบบCrew press ธรรมดา และใช้น้ำในการมาคอยล้างFilter Zone น้อยกว่าอีกด้วย

Biofilm คือ กลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่รวมกัน มีการสร้างสารพอลิเมอร์และปล่อยออกมานอกเซลล์และมีการยึดเกาะที่ผิวเพื่อทำหน้าที่เป็นชั้นปกป้องแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายใน รวมทั้งสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรีย การก่อตัวของ Biofilm จึงเกิดขึ้นจาก 3 องค์ประกอบ 1. Bacteria เริ่มเกาะที่ผิววัสดุ ยึดเหนี่ยวด้วยพันธะทางเคมี 2. Bacteria เริ่มเกาะเกี่ยวกันมากขึ้นด้วยโครงสร้างเหมือนเส้นขน (Pili, Fimbriae, Cilia) 3. กลุ่ม Bacteria ก็จะสร้างสารเมือกเพื่อปกป้องตัวเอง เรียกว่า Extracellular Polymeric Substance (EPS)

จากผลการทดลองโดยใช้ Coagulant, สารเคมีลดสี และ Flocculant ในการบำบัด ได้น้ำหลังบำบัดที่ใสขึ้น ความขุ่นลดลง โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดทางเคมีจะไปผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพอีกรอบ เพื่อให้ได้น้ำที่คุณภาพดีขึ้น และสามารถ Reuse น้ำไปใช้ในกระบวนการในโรงงานได้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย

การบำบัดน้ำเสียด้วยการเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยการเติม Oxygen ลงไปในน้ำโดยใช้เครื่องเติมอากาศเพิ่ม Oxygen ให้เพียงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรลดค่า BOD หรือค่าความสกปรกของน้ำเสีย .

แพค(PAC/PolyAluminiumChloride) ละลายน้ำได้เร็วกวา , สามารถใช้งานแทนสารส้มน้ำ/สารส้มขุ่นผง มีความเป็นกรดน้อยกว่าสารส้ม และปริมาณการใช้งานที่ลดลงหากเปรียบเทียบกับสารส้มน้ำ/สารส้มขุ่นผง

เนื่องจากคลอรีนมีความสามารถในการออกซิไดซ์สูง จึงมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเพราะสามารถทำลายระบบเอนไซม์และระบบการสังเคราะห์โปรตีนได้ การเติมคลอรีนซึ่งเรียกว่ากระบวนการ Chlorination เป็นกระบวนการเติมก๊าซคลอรีนหรือสารประกอบคลอรีนลงในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีน้ำเป็นสื่อ

ข้อดี 1. ไม่มีสีและกลิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พิเศษของสารส้ม 2. ไม่เปื้อนเสื้อผ้าเพราะไม่มีส่วนผสมของครีมและน้ำมัน 3. ปลอดภัยและไม่ซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะสารส้มทำให้เกิดประจุลบจึงไม่สามารถผ่านผนังเซลล์ได้ รวมทั้งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน 4. มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและไม่เสื่อมสภาพที่อุณหภูมิห้อง

ข้อดีของการใช้ DIACATCH ในการตกตะกอน 1. สามารถลด Chemical Oxygen Demand (COD) ในระบบการตกตะกอน 2. สามารถลดปริมาณสีและความขุ่นน้ำเสีย 3. สามารถลดอนุภาคขนาดเล็กของ Suspended Solid (SS) 4. ปริมาณที่เหมาะสมของ DIACATCH ใช้ในปริมาณน้อย 5. สามารถลดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นได้ 6. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำเสีย 7. สามารถลดปริมาณการใช้ Inorganic Coagulant (สารส้ม, PAC) 8. สามารถลดค่าใช้จ่ายในระบบบำบัดน้ำเสีย

ถ่านกัมมันต์ (activated carbon หรือ activated charcoal) โดยทั่วไปมันเป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอน ที่ได้จาก ถ่าน ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิว สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถใน การดูดซับไนโตรเจนมีสูงมาก เพราะว่ามันมีรูเล็กๆ (microporosity) จำนวนมาก และสามารถเพิ่มพลังการดูดซับได้อีกโดยใช้สารเคมีปรับสภาพ

Chlorine Dioxide (ClO2) เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะก๊าชที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและได้รับการยอมรับจาก US EPA มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เช่นใช้ในการผลิตน้ำดื่ม ใช้ฆ่าเชื้อในผัก ผลไม้ ใช้ทำความสะอาดห้องหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ClO2 สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น bacteria, yeasts, molds และ viruses โดยทำงานที่อุณหภูมิห้องและใช้ความเข้มข้นเพียง 1-30 mg/L

คือระบบผลิตน้ำให้บริสุทธิ์ที่ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ต่ำกว่า 1 us/cm วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิมและใช้กันมากที่สุด โดยใช้ Ion Exchange Resin ในการจับประจุที่อยู่ในน้ำ ซึ่งในปัจจุบันได้นำระบบ Reverse Osmosis System เข้ามาใช้ก็ใช้เพียงช่วยลด Ionic Load ก่อนเข้าระบบ Ion exchange เท่านั้น ทำให้ลดภาระการล้างคืนรูปสารกรองไปได้มากพอสมควร แต่ภาระการล้างคืนรูปที่ต้องเสียเวลามาก และต้องใช้สารเคมี กรดและด่าง ก็ยังมีอยู่ในระบบการล้างคืนรูปเครื่องกรอง Mixed bed และจำเป็นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญ ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง แต่ระบบนี้จะเป็นระบบที่ลงทุนเบื้องต้นต่ำกว่าระบบอื่นๆ

มาทำความรู้จักกับน้ำอ่อนคืออะไร?

น้ำบริสุทธิ์ หรือเรียกว่า demineralized water หรือ deionized water หมายถึง น้ำที่ปราศจากเกลือแร่ต่าง ๆ น้ำบริสุทธิ์ ผลิตได้โดยใช้เรซิน คือ เรซินแบบกรด และเรซินแบบด่าง ซึ่งเรซินนี้อาจจะบรรจุแยกถังหรือในถังเดียวกันเป็นแบบ mixed bed ก็ได้ เรซินแบบด่าง จะทำหน้าที่กำจัดไอออนลบ สามารถรีเจอเนเรตด้วยโซดาไฟ ส่วนเรซินแบบกรด จะทำหน้าที่กำจัดไอออนบวกออกจากน้ำ สามารถรีเจอเนอเรตด้วยกรดเกลือ หรือ กรดกำมะถัน น้ำที่ผลิตได้จึงเป็นน้ำที่ ปราศจากเกลือแร่ต่าง ๆ

ตะกรัน คือ คราบ เมือก ตะกอนสะสมที่ติดบนพื้นผิวอุปกรณ์ ท่อ วาล์ว ปั๊มส่งน้ำ, คราบ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) คราบดังกล่าว มีผลทำให้การถ่ายเทความร้อนช้าลงบนพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น (plate heat exchanger) เครื่องระเหย (evaporator) ทำให้สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง, น้ำบาดาลก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดตะกรัน เนื่องจากมี CaCo3 ปริมาณมาก โดย CaCO3 จะเกาะติดผนังท่อ และภาชนะบรรจุน้ำ, สุขภัณฑ์ หรือ หากนำไปรดน้ำต้นไม้ คราบตะกรันจะไปเกาะที่ต้น กิ่งไม้, ใบไม้

เวลกิ้นฯ เรายินดีให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ตรงจุด

น้ำประปา เป็นน้ำที่ผ่านขบวนการต่างๆ มากมายกว่าจะเป็นน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้นั้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้